Tổ chức cứu hộ động vật
Becon, NY, Hoa Kỳ

giải pháp khí hậu

Olympia, WA, Hoa Kỳ

Trung tâm cộng đồng LGBT (NYC)

New York, NY, USA

Womne mạnh mẽ, những cô gái mạnh mẽ

Đồng bằng Jamaica, MA, Hoa Kỳ