SỰ TÀI TRỢ

Bạn có muốn chia sẻ đánh giá / kinh nghiệm / ý kiến ​​/ hướng dẫn trang điểm của bạn trong Instagram / Youtube / Tik Tok và bất kỳ phương tiện xã hội nào khác? Nếu có, hãy tham gia chương trình tài trợ của chúng tôi!

Yêu cầu

Nếu bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về bạn, chẳng hạn như bên dưới, Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa ra quyết định nhanh hơn!

Khen thưởng

Điều khoản và điều kiện

  • Chúng tôi có số ghế hạn chế mỗi tháng và lời mời sẽ chỉ được gửi đến những người được mời.
  • Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi đánh giá mà chúng tôi cho là có ảnh / video chất lượng thấp.

Nhanh lên! Chúng tôi có số chỗ ngồi giới hạn hàng tháng.

Bạn có thể gửi email đến pr@uniqso.com với dòng tiêu đề Đánh giá sản phẩm - (Quốc gia của bạn) hoặc điền vào bên dưới.

Đánh giá sản phẩm / Đơn xin tài trợ    

Tên:

Địa chỉ email:

URL mạng xã hội:

Nhân khẩu học đối tượng: