Mua 2 Nhận 1 Miễn phí

Nhận thêm 1 cặp khi bạn mua bất kỳ 2 cặp dưới đây.
* Sử dụng bộ lọc để chọn nguồn điện của bạn để thuận tiện.
* Nhớ thêm cặp miễn phí từ bên dưới vào giỏ hàng.
* Sử dụng mã phiếu giảm giá "BOGO2" kiểm tra.
*Chỉ có 1 mã phiếu giảm giá có thể được sử dụng để thanh toán.
* Mục giá thấp nhất sẽ được áp dụng.